جمعه ٣٠ فروردين ١٣٩٨


  چاپ        ارسال به دوست

مدیریت تکنولوژی پزشکی چیست؟

مدیریت تکنولوژی پزشکی چیست؟ برای ورود به این بحث ابتدا باید تعریف جامعی از تکنولوژی پزشکی داشته باشیم: تكنولوژي پزشكي تنها به ‌عنوان قسمتي از تكنولوژي كه در برگيرنده همه موارد تسهيل كننده و تقويت كننده امر درمان و سلامت است، مورد بحث قرار مي‌گيرد‌. تعريف تكنولوژي پزشكي بنابراين تكنولوژي پزشكي را به عنوان همه يا هر يك از موارد زير تعريف مي كنيم: دانش، سيستم، اطلاعات، مواد، كالا، خدمات، رسوم، رويه ها و هر چيز ديگري كه توانمند كننده و تسهيل كننده عملكردهاي حرفه اي مراقبت سلامت باشد و موجب دستيابي به اهداف شود‌. تكنولوژي پزشكي شامل موارد زير است‌‌: ‌ ابزارها و سيستم هاي پزشكي ‌ داروها و فرآورده هاي مشابه ‌تكنولوژي اطلاعات ‌وسايل يك بار مصرف ‌خدمات و اعمال پزشكي و جراحي ‌استراتژي و سياست هاي مرتبط با تكنولوژي ‌ قوانين و روال كاري و‌ اداري ‌ ‌ آموزش تكنولوژي از نظر فيزيكي، تكنولوژي پزشكي به معناي عام تكنولوژي است. در اين ديدگاه، تكنولوژي پزشكي به صورت ابزار، تجهيزات، سيستم ها، وسايل يك بار مصرف و داروهاي به كار رفته در عرصه كلينيكي بررسي مي شود كه همه اين ها، ابعاد فيزيكي دارند و مشتريان و خريداران اغلب با اين ها مواجهند. تكنولوژي پزشكي با اين تعريف، قابل ارزيابي و سنجش و قيمت گذاري مي شود. بنابراين، با اين تعريف كار سازمان هايي كه ارائه خدمات پزشكي را پشتيباني مي كنند (مانند بيمه گران شخص ثالث) راحت تر مي شود، زيرا قادر خواهند بود تكنولوژي را مورد سنجش و ارزيابي و قيمت گذاري قرار دهند. اما هنگامي كه تكنولوژي پزشكي فقط به صورت اهداف فيزيكي ديده شود، تنها يكي از ابعاد نقش آن در سيستم مراقبت سلامت مورد بررسي قرار گرفته است. ابزارها، سيستم ها و تجهيزات؛ محصولاتي هستند كه كاركنان بهداشتي و مجريان و مديران را جهت بهينه شدن عملكرد و اهداف حرفه اي شان توانمند مي كنند. اين تكنولوژي ها شامل تكنولوژي هاي تشخيصي مانند ماموگرافي، سي تي اسكن، سونوگرافي و پزشكي هسته اي و تكنولوژي هاي درماني مانند شيمي درماني و راديوتراپي و تكنولوژي هاي قابل كاربرد در خانه است. هسته تكنولوژيك سازمان مراقبت سلامت، تقابل بيمار با كاركنان بهداشتي است كه در اين تقابل تنها يكي از محصولات تكنولوژي مورد استفاده قرار مي گيرد؛ اما براي رسيدن به اهداف خاص بايد فرايندي چند مرحله اي را در نظر داشت كه تكنولوژي در تمامي اين مراحل حاضر است. فرايند ارائه مراقبت سلامت در قالب هسته تكنولوژيك در شكل نمايش داده شده است، اين شكل فرايندي عمومي را نشان مي دهد و بر روي نقش تكنولوژي پزشكي تاكيد دارد. در قلب اين شكل، خدمات كلينيكي قرار دارند كه در تقابل با جامعه و زيربناهاي آن هستند. خدمات پشتيباني كلينيكي، مانند آزمايشگاه ها و داروخانه ها؛ خدمات اجرايي را تقويت مي كنند. نهايتا بقيه قسمت‌هاي فرايند را شبكه‌هاي صنعتي سازنده كالا و خدماتي مثل داروسازي و كامپيوترها و ... تشكيل مي‌دهند‌. تغییرات در تکنولوژی پزشکی به دو صورت اصلی اتفاق می افتند: نوآوری های تدریجی و نوآوری های انقلابی که به ترتیب به صورت نوآوری های نموی و ریشه ای نیز نامیده می شوند. نوآوری های ریشه ای، پیشرفت های ناگهانی هستند که با روال های کاری حال حاضر به مبارزه می پردازند. و راه جدیدی برای برخورد با مشکل یا وضعیتی خاص را ارائه می دهند. از نوآوری های ریشه ای می توان به روش تشدید مغناطیسی و کدگذاری های ژنتیکی اشاره کرد. . برخی نوآوری های ریشه ای، صنایع جدیدی مثل بیوتکنولوژی ایجاد کرده اند. . نوآوری های پزشکی ریشه ای یا انقلابی، سه شاخه اصلی از تغییر را ایجاد می کنند: تکنیکی، اقتصادی، و اجتماعی. اثر ناشی از تکنولوژی جدید ریشه ای به صورت بدنه ی کنونی تکنولوژی پزشکی تفسیر می شود. و چنین سرمایه هایی، شاخه های جدیدی از فرایندها و عملکردها ایجاد می کنند. با این دیدگاه، نوآوری های تدریجی یا نموی، عموما در بدنه ی جدید تکنولوژی دیده می شوند. شاخه های جدید فرایندها و عملکردها، روی اجزای ساختاری، خدمات کلینیکی، روال کاری و نیز فرهنگ سیستم ارائه مراقبت سلامت تاثیر می گذارند. عبارت مديريت تكنولوژي ، جامع است و آن دسته از عملكرد ها و فعاليت هايي را كه در هدف "انجام شدن كارها"‌‌ ‌واقع شده اند مشخص مي كند‌. بنابراين تكنولوژي پزشكي منبع و سرمايه اي براي تهيه كنندگان و نهادهاي پشتيبان مراقبت سلامت است. مديريت اين منبع به صورت كلينيكي، اجرايي، مديريتي و تنظيمي؛ جنبه غالب در مديريت تكنولوژي پزشكي‌‌(MMT) است. مديريت تكنولوژي پزشكي‌(MMT) ، كل سازمان مراقبت سلامت را تحت نظر دارد. براي اين كه‌MMT‌ بتواند به وظيفه اش عمل كند، بايد در زمينه آموزشي كه تجارت و موسسات پزشكي را به هم مرتبط مي كند، قرار گيرد‌‌. ‌مدیریت تکنولوژی پزشکی چيست؟‌ مديريت تكنولوژي پزشكي،MMT‌ ، يك قاعده پديدار و ارتباطي بين تجارت و حوزه هاي قاعده مدار مراقبت سلامت است. در تلاقي قواعد تجارتي و علوم پزشكي (مشاغل پزشكي، پرستاري، داروسازي و غيره‌MMT(‌ به عنوان فضاي ذهني پديدار مي شود كه در آن قواعد اين دو حوزه به هم ملحق مي شوند . وظايف و فعاليت هاي اصلي مديريت تكنولوژي پزشكي‌ ‌ طراحي و يكپارچگي تكنولوژي ‌ پياده سازي تكنولوژي پزشكي ‌ نظارت، پايش و هوشمندي ‌ تجارتي كردن تكنولوژي پزشكي ‌ارزيابي و سنجش ‌بازاريابي تكنولوژي پزشكي ‌بررسي بهره وري تكنولوژي مديريت منابع تكنولوژيك يكپارچگي مديريت تكنولوژي پزشكي با مديريت كل سازمان مراقبت سلامت ارزيابي فعاليتMMT‌ طراحي و يكپارچگي تكنولوژي:‌ اين فعاليت ها، فعاليت هاي طراحي هستند كه منجر به ايجاد طرحي براي تكنولوژي پزشكي مي شوند. تلاش هاي طراحي معمولا با شناسايي نيازهاي مصرف كننده بالقوه شروع مي شوند (مانند سازمان ارائه مراقبت سلامت.) مرحله بعدي، پيش بيني چگونه به دست آوردن تكنولوژي پزشكي، تخصيص منابع و شناسايي مصرف كنندگان تكنولوژي در سازمان است. فعاليت طراحي از مراحل متعدد مرتبطبه هم تشكيل شده است. ‌ پياده سازي تكنولوژي پزشكي:‌ شامل مراحلي است كه منجر به پذيرش، تطابق، و اجرا و پياده سازي تكنولوژي پزشكي مي شود. اين وظيفه نه تنها با محصولات فيزيكي و سيستم ها بلكه با دانش و اطلاعات نيز مرتبط است. كه البته ما دانش و اطلاعات را جزء كامل كننده تكنولوژي پزشكي مي دانيم. آموزش و توسعه، اجزاي حياتي اجرا و پياده سازي هستند.‌ نظارت، پايش و هوشمندي:‌ اين فعاليت ها از دو كانون اصلي تشكيل مي شوند. كانون اول، نظارت داخلي بر تكنولوژي پزشكي است كه پذيرش شده و به اجرا در آمده است. نظارت و ارزيابي هوشمندانه از روند تكنولوژي در داخل سازمان، جزء ضروري ارزيابي تكنولوژي پزشكي توسط مديران مراقبت سلامت است. كانون دوم نظارت و پايش تكنولوژي پزشكي در خارج از سازمان است. اين فعاليت ها، فعاليت هاي پويشي هستند و سازمان با اين فعاليت‌ها مي تواند با محيط پيرامون خود ارتباط برقرار كند و در واقع به نوعي "پنجره اي رو به جهان" هستند‌.‌‌ چنين نظارتي در عملكرد استراتژيك سازمان هاي مراقبت سلامت نيز جز ضروري است. اين پايش به آن‌ها اجازه مي دهد كه با جمع آوري اطلاعات براي يك تصميم گيري صحيح يا كسب تكنولوژي پزشكي معيني، در رقابت حضور يابند و سازمان را حفظ كنند. بنابراين، نظارت شامل تبادل داده ها با فروشنده ها، رقبا، مقالات پزشكي و ... در محيط خارجي مرتبط با سازمان مي شود. مسلم است كه هرچه محيط پويا تر باشد؛ فعاليت هاي نظارتي هم بايد پيشرفته تر و تطابق يافته تر باشند تا سازمان بتواند به بهترين نحو با محيط پيرامون خود مرتبط شود.‌‌ ‌ بررسي بهره وري تكنولوژي:‌ شامل فعاليت هايي است كه ميزان بهره برداري ها از تكنولوژي پزشكي را مي سنجند. بهره برداري از تكنولوژي پزشكي بررسي روش مصرف تكنولوژي و نقش آن در ارائه مراقبت سلامت است.‌ مديريت منابع تكنولوژيك:‌ فعاليت يا وظيفه اي است كه هدفش مديريت آن دسته از منابع است كه در سازمان ها براي استفاده از تكنولوژي پزشكي مورد نيازند. اين مديريت شامل منابع انساني (متخصصين و ساير پرسنل)، منابع مالي و تسهيلات و تجهيزات فيزيكي (علاوه بر تكنولوژي پزشكي) مي شود. ايجاد ارتباط بين مديريت اين منابع و مديريت تكنولوژي پزشكي اهميت بسياري دارد .MMT ‌‌ ‌در فضاي تهي عمل نمي كند؛ بلكه در كنار گروهي از منابع مديريت شده كه اجرا و عملكرد تكنولوژي پزشكي را تسهيل مي كنند، عمل مي كند.‌ يكپارچگي‌MMT با مديريت كلي سازمان: اين فعاليت به ميزان يكپارچگي‌MMT‌ با مديريت جامع سازمان در سيستم ارائه مراقبت سلامت مربوط مي شود.‌ ارزيابي فعاليت:‌MMT اين فعاليت نيز، مشابه ارزيابي و بررسي اجزاي تكنولوژي پزشكي، تمام حوزه‌MMT‌ را بررسي و ارزيابي مي كند. اثربخشي مديريت تكنولوژي پزشكي، به وسيله سيستم نظارتي مبتني بر معيارهاي موفقيت، ارزيابي مي شود‌‌. در واقع همانطور كه در شكل نشان داده شده است،‌MMT‌ با مديريت سيستم‌هاي مختلف ارتباط مستقيم دارد.‌ در اصل،‌MMT‌ ابزارهاي روش شناسي و نظري به كار گرفته توسط‌MOT‌ را به حوزه اختصاصي از پزشكي و مراقبت سلامت توسعه مي دهد و فضاي ذهني در فاصله بين تجارت و پزشكي ايجاد مي كند‌. تكنولوژي پزشكي منجر به موسسه اي شدن پزشكي، تخصص هاي پزشكي، نيروهاي اجتماعي قدرتمند كه توسعه آن را شكل مي دهند و به برخي تغييرات ساختاري كوچك (مثل پزشكي از راه دور) شده است. تكنولوژي پزشكي به طور سنتي، راه حلي براي هر آنچه كه مانع پزشكي بوده، است نه دليل اين موانع‌‌.‌ مزايايي كه از تكنولوژي پزشكي حاصل مي‌شود ناشي از مديريت تكنولوژي پزشكي‌است. وقتي كه يك تكنولوژي پزشكي جديد به سازمان ارائه‌دهنده مراقبت سلامت معرفي مي شود، به خودي خود براي سازمان و بيمارانش ارزش توليد نمي‌كند. لازم است كه تكنولوژي تطابق يافته، مديريت شده و براي ايجاد ارزش جهت دهي شود. در عبارتي كلي تر، اين جنبه اثر‌بخشي كاربرد تكنولوژي است. اگر چه به طور همزمان، جوانب اطمينان يابي از كاربرد كارايي تكنولوژي نيز وجود دارد، مزاياي اقتصادي آن و بازگشت آن به سرمايه، نيز تعديل پذير و قابل محاسبه است.


١٦:٤٨ - شنبه ٢ شهريور ١٣٩٢    /    شماره : ٥٣٤٥    /    تعداد نمایش : ٣٠٤٠


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.